Качество и креативност

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „ЧОЛЕВ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.077-1632-C01/25.01.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Пловдив

Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева, от които 127 500.00 лева европейско финансиране и 22 500.00 лева национално финансиране.

Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия 
за  справяне с последиците от пандемията COVID-19.